Tietosuojaseloste

Hyväksymällä nämä tietosuojakäytänteet hyväksyt samalla sen, että MEXICALI Online kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietojasi tietosuojasääntelyn / Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja seuraavien ehtojen mukaisesti.

1. Rekisterin ylläpitäjä

POP LIVE Oy
Kinnarinkatu 1
Fin-04430 Järvenpää

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jokke Härmä
Kinnarinkatu 1
FIN-04430 Järvenpää
jokke.harma@poplive.fi

3. Rekisterin nimi

POP LIVE Oy:n verkkokaupan, POP RAVINTOLAT ja jäljempänä MEXICALI Online asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamisessa ja verkkokaupan tilauksiin. Henkilötietoja käsitellään kanta-asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten kanta-asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi henkilötietoja käsitellään POP LIVE Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä tekemään asiakasviestinnän kohdennus rekisteröitynyttä henkilöä kohtaan kiinnostavaksi.

Jos haluat vastustaa MEXICALI Onlinen suorittamaa henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä tai käyttöä tieto-suojasäännösten mukaisesti, voit lähettää vastustamisesi sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen. Tämä voi johtaa siihen, että palvelu ei enää ole käytettävissäsi. Tämän johdosta, myöhempi nettisivuston käyttö ei välttämättä ole mahdollista teknisten syiden vuoksi.

Rekisteröinti ei ole vaade ostamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
Tilaustiedot:
• tilatut tuotteet
• tilauksen hinta
• tilauksen vastaanottanut ravintola
• tilauksen toimitusosoite
• toimitustapa
• tilauksen maksutapa
• tilauksen ajankohta
• tilauksen sijaintiedot
• asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot, esim. allergiat
Asiakkaan sijainnin koordinaattien käyttö ja tallennus (sijaintitiedot)
Sijaintitietoja käytetään asiakkaan lähellä olevien palveluiden paikallistamiseen ja etäisyyden laskentaan. Sijaintitiedot voidaan tallentaa verkkokaupan toiminnan analysointia ja palvelun kehittämistä varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain verkkokaupan ja puhelintilauksien yhteydessä. Rekisteriin voidaan lisätä myös verkkokaupan ulkopuolelta kerättyjä tai ostettuja yrityksien yhteystietoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole voimassa olevan lainsäädännön sallima ja velvoittava toimenpide.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

POP LIVE Oy säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esim. erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai muihin vastaaviin raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet) tai ellei yhtiö tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi.

Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. POP LIVE Oy voi lainsäädännön edellytysten mukaisesti käyttää rekisteröidyn henkilötietoja yhteydenpitoon asiakassuhteen päätyttyä tai jos rekisteröity on antanut yhteystietonsa antaessaan palautetta tai tilannut sähköisen uutiskirjeen.

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

Asiakkaan tunnistamista koskevat tiedot säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan.

Kun henkilötietoa ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai muutetaan sellaiseen muotoon, jossa henkilö ei ole niistä suoraan eikä epäsuorasti tunnistettavissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa.

Asiakastietoja voi käyttää vain MEXICALI Online:n henkilökunta tilausten käsittelyn sekä mahdollisten uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä. Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella, jolla on siihen oikeus.

11. Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse tai postitse.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Jokke Härmä
POP LIVE Oy
Kinnarinkatu 1
04430 Järvenpää

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.